บริการของเรา Services


ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบที่นำเสนอ

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบที่นำเสนอ (FEASIBILITY STUDY)

AMH เราจะการศึกษา ประเมินผลและการวิเคราะห์โครงการ (Project) ที่จะนำเสนอเพื่อตอบโจทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อดี ข้อเสียของระบบที่เสนอ รวมถึงการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

การออกแบบเชิงวิศวกรรม

2. การออกแบบเชิงวิศวกรรม (DESIGN ENGINEERING)

ในการออกแบบของเรานั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆปัจจัย อาทิเช่นแนวคิดของลูกค้าที่ต้องการ (Conceptualization) การประเมินความเป็นไปได้ที่จะติดตั้งระบบ (Feasibility Assessment) การออกแบบค่าตัวแปรต่าง ๆ (design parameters) นำประสบการณ์ด้านวิศวกรรมมาใช้ในการออกแบบ (engineering experience) และเลือกใช้ทรัพยากร/อุปกรณ์ที่มีอยู่ (available resources)

กระบวนการการบริหารโครงการ

3. กระบวนการการบริหารโครงการ (PROJECT MANAGEMENT)

วิศวกรโครงการของเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์สูงในการทำงานเพื่อวางแผนและทำทุกๆโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบโครงการได้อย่างอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าของเราตามที่ต้องการ

การติดตั้งและการทดสอบระบบที่ติดตั้ง

4. การติดตั้งและการทดสอบระบบที่ติดตั้ง (INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING)

บริษัท AMH เรามีประสบการณ์ในการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการทดสอบระบบที่เราได้ทำการติดตั้งไป ซึ่งการทำงานจะปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพเป็นสำคัญ

การอบรม

5. การอบรม (TRAINING)

ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในโรงงานของลูกค้าจะได้รับหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัย ทั้งสำหรับบุคลากรที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและบุคลากรที่ยังไม่คุ้นเคยก็จะได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้ ซึ่งข้อมูลจะที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานอุปกรณ์สำหรับระบบทุกประเภทของเรา การบำรุงรักษาและการผลิต พร้อมภาพรวมของวิธีปฏิบัติในการบำรุงรักษาที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลสูงสุดจากอุปกรณ์ของเรา

บริการหลังการขาย

6. บริการหลังการขาย (AFTER-SALE SERVICE)

หลังจากส่งมอบโครงการ เราจะดูแลลูกค้าหากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการบำรุงรักษา (maintenance) อะไหล่/อุปกรณ์ต่าง ๆ (spare parts) และการอัพเกรดระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานได้อย่างราบรื่นเสมอ