ระบบขนถ่ายและบรรจุแบบตู้คอนเทนเนอร์หรือรถบรรทุก Sea Bulk Container & Tank Car Loading / Unloading


ทางบริษัท AMH ของเราสามารถติดตั้งระบบระบบขนถ่าย (Unloading) และบรรจุ (Loading) ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ (Sea Bulk Container) หรือ รถบรรทุก (Tank Car) ได้ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานของลูกค้า

ส่วนใหญ่แล้วการขนถ่ายหรือบรรจุในรูปแบบนี้จะขนถ่ายหรือบรรจุในปริมาณ 10–30 ตัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะกับกลุ่มโรงงาน อาทิเช่น โรงงานน้ำตาล (Sugar Mill Manufacturing) โรงงานแป้ง (Flour Mill Manufacturing) หรือ Modified Starch Manufacturing หรือ กลุ่มโรงงานประเภทที่ใช้แป้งผสมกับเครื่องปรุงต่างๆ (Manufacturing for Food Coating Products)